Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
10.10.2017

Про затвердження Положення з відбору уповноважених осіб на право організації проведення аукціону з продажу комунального майна, що підлягає приватизації (аналіз регуляторного впливу рішення)


УКРАЇНА

Коломийська міська рада Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

__________________ сесія

РІШЕННЯ

від _________                               м. Коломия                             №___________

Про затвердження Положення з відбору

уповноважених осіб на право організації

проведення аукціону з продажу комуналь-

ного майна, що підлягає приватизації

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Українї”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007р. № 803 “Про затвердження порядку відчуження об’єктів державної власності”, наказу ФДМ України від 02.08.2010р. № 1127 “Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності”, міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Коломия, згідно додатку до цього рішення.

2.Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Б. Федорука.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, приватизації та оренди ( О. Романюк).

Міський голова                                                                                          І. Слюзар                                                                              Додаток до рішення сесії

                                                            міської ради

                                                                                  від “___” _________ 2017р.

ПОЛОЖЕННЯ

з відбору уповноважених осіб на право організації проведення аукціону з продажу комунального майна, що підлягає приватизації

Загальні положення.

1.1. Це Положення визначає умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Коломиї – юридичних осіб, у тому числі товарних бірж ( далі – організатори аукціону), які протягом двох календарних років мають право організації і проведення через біржі, на аукціоні відчуження об’єктів комунальної власності.

1.2. Метою проведення конкурсу з визначення організаторів аукціону є забезпечення процедури відчуження об’єктів комунальної власності.

1.3. Конкурс проводиться конкурсною комісією за наявності двох або більше претендентів, заяви від яких надійшли в установлений строк, після опублікування повідомлення про проведення конкурсу з визначення організаторів аукціонів.

1.4. Опублікована інформація про конкурс з визначення організаторів аукціонів має містити такі відомості:

1.4.1. Дата, час і місце проведення конкурсу.

1.4.2. Дата початку та кінцевий строк прийняття документів на конкурс.

1.4.3.Обов'язкові вимоги до учасників конкурсу.

1.4.4. Контактні телефони для довідок з питань конкурсу.

1.5. Зазначена інформація публікується у місцевій газеті та на офіційному сайті Коломийської міської ради.

2. Комісія з проведення конкурсу

2.1. Конкурсний відбір організатора аукціону здійснюється конкурсною комісією ( далі – комісія), утвореною рішенням Коломийської міської ради, в складі 9 осіб, з одночасним наданням повноважень голови комісії та секретаря відповідним членам комісії.

2.2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством та цим Положенням.

2.3. Основними завданнями та функціями комісії є:

2.3.1. Визначення умов проведення конкурсу.

2.3.2. Визначення строку проведення конкурсу.

2.3.3.Опублікування інформації про проведення конкурсу.

2.3.4. Перевірка достовірності наданих претендентами інформації та відомостей.

2.3.5. Визначення учасників конкурсу.

2.3.6. Розгляд конкурсних пропозицій.

2.3.7. Визанчення переможця конкурсу.

2.3.8. Визначення конкурсу таким, що не відбувся.

2.3.9. Складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовки та подання їх на затвердження.

2.4. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:

2.4.1. Скликає засідання комісії.

2.4.2. Головує на засіданні комісії.

2.4.3. Організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням.

2.4.4. У разі необхідності залучає до роботи комісії експертів на консультантів.

2.5. Секретарем комісії призначається спеціаліст відділу управління комунальним майном міської ради, який здійснює ведення та облік протоколів про результати проведення конкурсів, а також матеріалів, які подаються на розгляд комісії.

2.6. Засідання комісії є правочинними за умови участі в ньому не менше 2/3 членів комісії. Рішення приймаються більшістю голосів членів комісії.

3.Вимоги до претендентів на участь у конкурсі

3.1. До участі у конкурсі допускаються юридичні особи незалежно від форми власності та підпорядкування, у т.ч. товарні біржі, створені відповідно до Закону України «Про товарну біржу», які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, передбачена установчими документами, мають досвід роботи не менш трьох років у цій сфері діяльності та вчасно подали на розгляд комісії повний пакет документів, перелік яких наведено у пункті 3.2 цього розділу.

3.2. Для участі у конкурсі претендент подає до Відділу управління комунальним майном міської ради на розгляд комісії такі документи:

3.2.1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі.

3.2.2.Копії установчого документа ( статуту або установчого договору), документ про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом керівника та печаткою учасника конкурсу.

3.2.3. Копію договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній ( комунальній) власності.

3.2.4. Обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, а також технічні можливості для забезпечення організації відчуження майна, що перебуває у державній ( комунальній ) власності, та виконання взятих зобов’язань щодо його реалізації ( підтверджується в дозвільній формі), а саме інформацію про:

а) результати діяльності з відчуження майна, що перебуває у державній (комунальній ) власності, протягом останніх двох років та відсутність протягом даного періоду під час такої діяльності порушень вимог чинного законодавства;

б) кількість угод ( договорів), укладених за результатами продажу майна на біржах або аукціонах протягом останніх двох років;

в) наявність відокремленого приміщення для персоналу організації, який забезпечує її функціонування, та приміщення для проведення торгів, обладнаного електронним табло та/або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

г) наявність власного веб-сайту у мережі Інтернет;

д) наявність у штаті підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох фахівців з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації ( підтверджується копіями кваліфікаційних сертифікатів фахівців з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації, виданих Фондом державного майна України).

3.3. Документи щодо участі у конкурсі подаються претендентом безпосередньо у відділ управління комунальним майном секретарю комісії і реєструються ним за датою їх надходження в присутності претендента, про що претендент ставить свій підпис у журналі реєстрації.

3.4. Після закінчення строків подання документів комісія здійснює перевірку поданих претендентами відомостей. Така перевірка здійснюється уповноваженим комісією спеціалістом, членом комісії. У разі потреби комісія також може надіслати запити до уповноважених державних органів щодо перевірки поданих претендентом відомостей.

3.5. Уразі подання неповного пакету документів з порушенням вимог, передбачених у п. 3.2 цього розділу, або подання документів після встановлення кінцевого строку, або подання недостовірних відомостей про претендента, заяви на участь у конкурсі не розглядаються.

4.Порядок проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться один раз на два роки. За підсумками конкурсу визначаються переможці, які мають право відчуження майна через біржі, на аукціоні.

     У разі потреби міська рада може проводити додатковий конкурс у порядку, визначеному цим Положенням.

4.2. Під час визначення переможців конкурсу комісія вивчає, оцінює та бере до уваги такі показники учасників конкурсу:

4.2.1.Кількість філій ( членів біржі - юридичних осіб) у більшості областей України та їх технічні можливості.

4.2.2. Розмір зареєстрованого і фактичного сплаченого статутного капіталу.

4.2.3. Вартість активів на останню звітну дату.

4.2.4. Фінансовий результат від здійснення господарської діяльності за попередній рік.

4.2.5. Кількість угод ( договорів), укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останніх двох років, а також обсяг проданого майна через біржі, на аукціоні за цей період, у т.ч. окремо по державному ( комунальному) майну.

4.2.6. Наявність укладеного з Фондом державного майна України договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності.

4.2.7. Наявність кваліфікованих спеціалістів ( фахівців з відчуження об’єкті державної власності та продажу майна в процесі приватизації тощо)

4.2.8. Технічні можливості та досвід роботи з відчуження майна, що перебуває у державній ( комунальній) власності ( не менше трьох років).

4.2.9. Наявність несвоєчасного погашеного кредиту, прострочення боргових зобов’язань при здійсненні діяльності, пов’язаної з наданням аналогічних послуг.

4.2.10. Інформація про результати діяльності з відчуження державного                              ( комунального) майна протягом останніх двох років та відсутність порушень під час такої діяльності вимог чинного законодавства.

4.2.11. Розмір винагороди.

4.3. У разі потреби отримання додаткової інформації про учасника конкурсу комісія має право заслуховувати його уповноваженого представника на засіданні комісії.

4.4. Комісія розглядає подані документи та обговорює їх. Переможцями визначаються учасники конкурсу, які відповідають вимогам, визначеним розділом з цього Положення та мають найкращі показники, передбачені пунктом 4.2. цього розділу.

4.5. Рішення про визначення переможців приймається комісією відповідно до пункту 2.6. розділу 2 цього Положення.

4.6. Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, в якому наводяться:

4.6.1. Відомості про учасників конкурсу.

4.6.2. Результати голосування.

4.6.3. Обгрунтувння визнання переможців.

4.7. Протокол про результати проведення конкурсу підписуються всіма членами комісій, які брали участь у голосуванні.

4.8. Інформація про результати конкурсу в триденний строк після проведення конкурсу рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилається секрктарем комісії всім учасникам конкурсу.

4.9. Міська рада для відчуження майна територіальної громади через біржі, на аукціоні укладає договір з переможцем конкурсу.

5. Розгляд спорів

5.1. У разі незгоди з результатами проведення конкурсу кожний учасник у 10-денний строк з моменту отримання інформації про переможців конкурсу, може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.

5.2. Засідання комісії проводиться в 20-денний строк з моменту закінчення строку оскарження, передбаченого пунктом 5.1. цього розділу, про що за три дні до засідання комісії повідомляється учасник конкурсу, який подав скаргу. Цей учасник має право брати участь у засіданні комісії.

5.3. У разі незгоди з рішенням комісії, на засіданні якої розглядалася скарга, учасник конкурсу може оскаржити це рішення згідно з чинним законодавством.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення міської ради “Положення з відбору уповноважених осіб на право організації   проведенн я аукціону з продажу комунального майна, що підлягає приватизації».

         Назва регуляторного акта: проект рішення сесії міської ради «Про затвердження положення з відбору уповноважених осіб на право організації   проведення аукціону з продажу комунального майна, що підлягає приватизації».

         Регуляторний орган: Коломийська міська рада.

         Розробник документів: відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради.

         Контактний телефон: 4 78 52.

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003року та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004року.

         1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом прийняття регуляторного акту.

З метою ефективного вирішення питань щодо: продажу майна комунальної власності територіальної громади міста Коломиї та наповнення міського бюджету, удосконалення процедури залучення на конкурентних засадах суб'єктів діяльності для організації та проведення аукціонів з продажу майна комунальної власності територіальної громади міста необхідно визначити порядок конкурсного відбору суб'єктів діяльності, який би максимально задовольнив всі зацікавлені сторони.

Дане Положення звідбору уповноважених осіб на право організації   проведення аукціону з продажу комунального майна, що підлягає приватизації розроблене у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.08.2010 року № 1127, Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”.

З метою вдосконалення процедури залучення на конкурентних засадах суб'єктів діяльності для організації та проведення аукціонів з продажу майна виникла необхідність прийняти Положення. Встановлені норми потребують врегулювання нормативними документами на місцевому рівні.

2. Цілі регуляторного акту.

Цілями регуляторного акту є:

- вдосконалення порядку ефективного управління майном;

- вдосконалення процедури залучення юридичних осіб для організації та проведення конкурсів з продажу майна комунальної власності територіальної громади міста Коломиї, які мають відповідні сертифікати та досвід на здійснення таких робіт.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Можливі наступні альтернативи вирішення проблеми:

Перша альтернатива - збереження існуючого стану. Враховуючи зміни, що відбулися в чинному законодавстві, а також непрозорість визначення організатора проведення аукціонів така альтернатива є неприпустимою.

Друга альтернатива — прийняття даного рішення. Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, які випливають із даних спостережень, то визнано за доцільне затвердити Положення з відбору уповноважених осіб на право організації   проведення аукціону з продажу комунального майна, що підлягає приватизації, що надасть змогу розв'язати проблему щодо прозорого та незалежного відбору організаторів аукціонів з продажу майна.

4. Обгрунтування можливості досягнення поставлених цілей та оцінка виконання вимог регуляторного акта.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить вірогідність досягнення поставлених цілей.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

5. Механізм реалізації мети.

За допомогою зазначеного регуляторного акта врегулюється питання відбору суб'єктадіяльності для організації та проведення аукціонів з продажу майна відповідно до конкурсних вимог.

Механізм, що застосовується в регуляторному акті, дозволить визначити суб'єкта діяльності в сфері організації та проведення аукціонів, який забезпечить якісне надання послуг в найкоротші строкита на вигідних умовах.

Регуляторний акт доводиться до відома суб'єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Коломийської міської ради.

6. Очікуванні результати від приймання регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Запропонований порядок конкурсного відбору суб'єктів діяльності в сфері організації та проведення аукціонів з продажу розв'яже проблему щодо незалежного відбору та сформує стабільність майнових відносин, зацікавленість в отриманні у власність нерухомого майна, спричинить посилення конкуренції між суб'єктами такої діяльності. Таким чином, запропонований регуляторний акт не тягне за собою витрат, а приведе до збалансування відносин між органом місцевого самоврядування та суб'єктами діяльності в сфері організації та роведення аукціонів з продажу майна.

7. Строк дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта не обмежується. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення повторних та періодичних відстежень його результативності та з врахуванням змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта.

8. Показники результативності регуляторного акта:

- прозорість та незалежність поцедури відбору юридичної особи для організації та проведення аукціонів з продажу майна;

- кількість проведених конкурсів;

- сума коштів, що надійшла до місцевого бюджету від продажу майна комунальної власності територіальної громади міста Коломия.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відділом економіки і муніципального розвитку Коломийської міської ради на основі наданих даних відділом інформаційної політики.

Начальник відділу управління

комунальним майном міської ради                                                В. НаливайкоПовернення до списку