Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту

Положення про фінансове управління Коломийської міської ради
                    

                               Затверджено 

                               рішенням Коломийської

                               міської ради

                               від 29. 06. 2006 р. № 74

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління Коломийської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Фінансове управління Коломийської міської ради (далі Управління) є виконавчим органом Коломийської міської ради. Управління здійснює реалізацію державної фінансової політики на території міста

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Головного фінансового управління Івано-Франківської обласної держадміністрації, рішеннями  Коломийської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Коломийського міського голови та цим Положенням.

1.3. Управління у своїй роботі підконтрольне та підзвітне Коломийській міській раді, її виконавчому комітету, Коломийському міському голові.

1.4. Управління, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з Міністерством фінансів України, з Коломийською об'єднаною державною податковою інспекцією, Коломийським відділенням Державного казначейства України, Головним фінансовим управлінням Івано-Франківської обласної держадміністрації.

1.5. Посадові особи, що працюють в управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

2.Основні завдання та функції Управління

Завданнями управління є :

2.1 Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльністю учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

2.2 Розроблення пропозицій щодо концепції фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки міста, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;

2.3 Накопичування інформації про окремі показники економічного розвитку міста щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування бюджету.

Функціями управління є :

2.4. Участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналіз і визначення тенденції розвитку фінансової бази,  вираховування їх при складанні міського бюджету;

2.5. Організація роботи пов’язаної із складання проекту міського бюджету, за дорученням виконавчого комітету Коломийської міської ради визначення порядку і терміну подання матеріалів для підготовки проекту міського бюджету.

2.6. Розроблення і складання проекту міського бюджету і проекту рішення про міський бюджет, подача його на розгляд виконавчому комітету Коломийської міської ради для затвердження на сесії Коломийської міської ради;

2.7. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету.  Здійснення прогнозування та аналіз доходів бюджету;

2.8. Складання зведеного бюджету міста та подача його в установленні строки головному фінансовому управлінню облдержадміністрації;

2.9 Складання помісячного розпису доходів і видатків міського бюджету, прийняття рішення про внесення змін до місячних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань;

2.10 Здійснення разом з Коломийським відділенням Державного казначейства контролю за виконанням міського бюджету по доходах;

2.11 Облік змін, що вносяться в установленому порядку до затверджених призначень по доходах і видатках міського бюджету;

2.12 Розгляд звітів про виконання кошторисів доходів і видатків відділів і управлінь міської ради, підготовка  пояснювальних записок до звіту про виконання бюджету міста, складання зведення по мережі, штатах і контингентах установ, які фінансуються з бюджету міста і подача головному фінансовому управлінню. Інформування  виконавчому комітету Коломийської міської ради про хід виконання міського бюджету, і подача йому квартальних та річний звітів про виконання міського бюджету, для внесення на затвердження Коломийської міської ради;

2.13. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, обліку видатків резервного фонду міського бюджету;

2.14. Підготовка пропозицій Коломийській міській раді спільно з об'єднаною Державною податковою інспекцією   про встановлення місцевих податків, платежів і зборів;

2.15. Розгляд і погодження за висновками Державної податкової інспекції повернення зайво, або помилково сплачених платежів;

2.16. Участь в аналізі економічного і фінансового стану галузей народного господарства, тенденції та динаміки розвитку господарств різних форм власності, на базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних і прогнозних розрахунків, підготовка пропозицій, щодо вишукування та мобілізації додаткових фінансових ресурсів;

2.17. Участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм міста;

2.18. Здійснення фінансування головних розпорядників коштів в межах наявних фінансових ресурсів відповідно до затверджених у бюджеті призначень;

2.19. Забезпечення в межах своєї компетенції додержання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах міста;

2.20. Участь  у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів Коломийської міської ради та здійснення контролю за витрачанням коштів на їх утримання. Підготовка пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання органів місцевого самоврядування;

2.21. Участь у розробці програм соціально-економічного розвитку міста,  забезпечення в установленому порядку їх цільового  фінансування;

2.22. Здійснення заходів щодо вдосконалення структури апарату фінансового управління міської ради;

2.23. Оформлення документів на отримання короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів;

2.24. Організація  своєчасного і якісного розгляду  пропозицій, заяв і скарг громадян їх вирішення та вжиття заходів по усуненню причин їх виникнення;

2.25.  Забезпечення захисту фінансових інтересів держави та фінансових прав підприємств, установ, організацій міської комунальної власності і громадян міста, здійснення у межах своєї компетенції контролю за виконанням актів законодавства;

2.26. Реалізація державної політики ціноутворення у сфері ремонту об’єктів комунального та житлового призначення в частині застосування державних норм і розцінок , нормативного витрачання основних будівельних матеріалів, затрат на покриття накладних витрат;

2.27. Проведення перевірок стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку та звітності, цільового використання коштів в бюджетних установах міста;

2.28. Проведення перевірок фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів щодо зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів, а також отримання необхідних пояснень, довідок і відомостей з питань, що виникають під час перевірок.

3. Управління має право

1. Одержувати від управлінь та відділів Коломийської міської ради матеріали для складання проекту бюджету міста та здійснювати аналіз їх обґрунтованості.

            2. Обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з міського бюджету головних розпорядників коштів при наявності фактів незаконного витрачання бюджетних коштів.

            3. Одержувати від Коломийського відділення Державного казначейства  України відомості щодо руху та залишків на рахунках міського бюджету та розпорядників коштів.

            4. Залучати спеціалістів відділів і управлінь Коломийської міської ради, підприємств, організацій та установ для розгляду питань, що належать до його компетенції.

            5. Скликати наради з питань, що належать до компетенції Управління.

            6. Одержувати безкоштовно для здійснення функцій, покладених на Управління, інформацій від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування.

            7.  Давати в межах своїх повноважень, на основі і на виконання чинного законодавства накази і контролювати їх виконання.

            8. Управління має також інші права, надані йому чинними нормативними актами.

            9. Управління при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з іншими виконавчими органами Коломийської міської ради, Державною податковою інспекцією, контрольно-ревізійною службою по місту, Коломийським відділенням Державного казначейства України.

4. Керівництво Управлінням

            4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду  на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з посади Коломийським міським головою.

            Начальник має заступника, який  призначається на посаду і звільняється з посади Коломийським міським головою.

4.2. На посаду начальника Управління призначається особа з повною вищою освітою і стажем праці в органах місцевого самоврядування ( державної служби) або в галузі фінансів  не менше 5 років.

4.3. Начальник Управління:

4.3.1. Безпосередньо підпорядкований Коломийському міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

            4.3.2. Здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками управління, забезпечує підвищення кваліфікації.

4.3.3. Створює умови для нормальної роботи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів.

            4.3.4. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

            4.3.5. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління, плани робіт.

4.3.6. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку фінансової діяльності та вирішення інших питань в управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

           

5. Відповідальність

Начальник управління  несе персональну відповідальність за:

1.      Виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

2.      Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

3.      Виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету , розпоряджень і доручень Коломийського міського голови;

4.      Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції управління , стан діловодства.

  

6. Умови оплати праці

Оплата праці працівників Управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

7. Заключні положення

7.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Структуру, граничну чисельність затверджує Коломийська міська рада, штатний розпис та витрати на  утримання Управління затверджує Коломийський міський голова.

7.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Коломийському відділенні Державного казначейства Має  свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадові особи Управління мають службові посвідчення встановленого зразка

7.3. Покладання на Управління обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються компетенції Управління не допускається.

7.5. Ліквідація і реорганізація  Управління проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.