Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РИТАЛЬНА СЛУЖБА»
                                              

УКРАЇНА

Коломийська міська рада Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.05.2016 р.                             м. Коломия                                   №470-8/2016

Про затвердження статуту комунального підприємства «Коломийська міська ритуальна служба» у новій редакції

З метою приведення статуту комунального підприємства «Коломийська міська ритуальна служба» у відповідність до змін в законодавстві України, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарським, Бюджетним, Цивільним кодексами України, та з метою ефективності фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Коломийська міська ритуальна служба», міська рада

вирішила:

1. Затвердити статут комунального підприємства «Коломийська міська ритуальна служба» у новій редакції (додається).

2. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Б. Федорука.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин та постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій.

Міський голова                                                                           І. Слюзар

                                                                           

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішення міської ради

                                                                                 від 18.05.2016 р. №470-8/201

6

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РИТАЛЬНА СЛУЖБА»

(нова редакція)

м. Коломия

2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Комунальне підприємство «Коломийська міська ритуальна служба» (надалі Підприємство), створене згідно рішення Коломийської міської ради від 29 червня 2006 року № 78 (надалі Засновник).

1.2 Підприємство створюється на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про поховання і похоронну справу» і у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським Кодексами України, іншим чинним законодавством України та цим статутом.

1.3 Засновник Підприємства: Коломийська міська рада.

1.4 Форма власності Підприємства: комунальна.

1.5 Найменування Підприємства:

Повна: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»

Скорочена: КП «КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»

1.6 Місце знаходження і юридична адреса підприємства: 78200, м. Коломия, вул. О.Довбуша, 420.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Підприємство створене з метою:

2.1.1 Здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг.

2.1.2 Надання ритуальних послуг, не передбачених мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності, відповідно до тарифів встановлених виконкомом міської ради в межах визначених законодавством.

2.1.3 Поповнення міського бюджету за рахунок справляння місцевих зборів.

2.1.4 Виконання інших робіт та надання послуг з метою отримання прибутку, який направляється на розвиток підприємства, придбання матеріально-технічних цінностей, оплату праці та соціальний захист працівників.

2.1.5 Створення додаткових місць праці, та на основі отриманого прибутку покращення соціальних умов колективу підприємства.

2.1.6 Повноцінного насичення регіонального ринку ритуальними товарами та послугами для більш повного задоволення потреб населення та юридичних осіб.

2.2 Основними напрямками діяльності підприємства є:

2.2.1 Укладення договорів-замовлень на організацію та проведення поховання.

2.2.2 Організація поховання померлих згідно з договорами-замовленнями.

2.2.3 Створення рівних умов для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконання, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

2.2.4 Розширення номенклатури ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями.

2.2.5 У разі відсутності на міському ринку послуг необхідних замовникам ритуальних послуг – забезпечення надання цих послуг власними силами.

2.2.6 Забезпечення конфіденційності інформації про померлих.

2.2.7 Організація виконання робіт з благоустрою місць поховань відповідно до кошторису.

2.2.8 Забезпечення функціонування місць поховань відповідно до порядку, визначеного виконкомом міської ради, згідно зі статтею 23 Закону України «Про поховання та похоронну справу».

2.2.9 Безоплатне виділення місця для поховання померлого чи урни з прахом на кладовищі.

2.2.10 Реєстрація поховання та перепоховання померлих у Книзі реєстрації поховань та перепоховань.

2.2.11 Видача користувачу місця поховання свідоцтва про поховання.

2.2.12 Видача на замовлення громадян довідок про наявність поховання померлого на кладовищі в місті Коломиї.

2.2.13 Реєстрація надмогильних споруд в Книзі обліку надмогильних споруд.

2.2.14 Складання та подання до виконкому міської ради актів про суму та характеристику збитків, нанесених оскверненням могили, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадення надмогильних споруд та склепів.

2.2.15 Забезпечення безперешкодного доступу на територію кладовища, на підставі договору-замовлення, суб’єктів господарської діяльності, з якими укладено договори про надання ритуальних послуг.

2.2.16 Здійснення інших функцій відповідно до Закону України «Про поховання і похоронну справу».

2.2.17 Інша законна діяльність, яка здійснюється підприємством, але прямо не вказана в статуті буде вважатися дійсною, якщо вона не заборонена законодавством України. 2.2.18 Надання побутових послуг населенню, в тому числі банно-пральних, перукарських та косметичних, рекламних, послуг пов’язаних з доглядом за тілом людини. 2.2.19 Гуртова та роздрібна реалізація продуктів харчування, промислових товарів, продукції і товарів як власного, так і не власного виробництва.

2.2.20 Відлов та умертвіння бездомних та бродячих тварин. Утримання притулку для собак.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2 Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

3.3 Участь підприємства в асоціаціях, корпораціях та інших об’єднаннях здійснюється за рішенням Коломийської міської ради, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

3.4 Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, бланки зі своїми найменуваннями. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.5 Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до законодавства. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями підприємства.

3.6 Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському або третейському судах.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1 Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

4.2 Майно підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому статуту.

4.3 Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за підприємством, здійснюється за погодженням з Засновником. Кошти, отримані в результаті відчуження зазначеного майна, скеровуються виключно для підприємства і є комунальною власністю.

4.4 Підприємство має право, за погодженням з Засновником, здавати в оренду відповідно до чинного законодавства юридичним та фізичним особам устаткування, нежитлові приміщення, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.

4.5 Джерелами формування майна підприємства є:

- майно, передане йому Засновником;

- доходи, отримані від надання послуг, а також від інших видів фінансово- господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- придбання майна іншого підприємства, організацій;

- інше майно, цінності, набуті на підставах не заборонених чинним законодавством України.

4.6 Для забезпечення діяльності підприємства Засновником створюється статутний фонд в розмірі: 767 тис. 486 грн. 21 коп.

4.7 Підприємство за погодженням з Засновником може створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які діють на основі відповідних статутів та положень.

4.8 Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.9 Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав юридичними чи фізичними особами і державними органами, відшкодовуються підприємству за рішенням суду або господарського суду, чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1 Права підприємства:

5.1.1 Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2 Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції.

5.2 Обов’язки підприємства:

5.2.1 Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2 Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.3 Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи підприємства, забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.

5.2.4 Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

    У раз порушення підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.3 Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник підприємства та бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1 Управління підприємством здійснює його керівник.

6.2 Призначення на посаду керівника підприємства здійснюється міським головою шляхом укладення з ним контракту (строкового трудового договору). Керівник підприємства за погодженням з відділом управління комунальним майном (в подальшому ВУКМ) визначає структуру і встановлює штатний розпис підприємства.

6.3 Умови контракту з керівником підприємства передбачають:

- термін дії контракту;

- права та обов’язки сторін;

- відповідальність керівника перед Засновником;

- умови оплати праці та компенсації;

- умови звільнення з посади та гарантії.

6.4 Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до виключної компетенції Засновника та інших органів управління даного підприємства.

Керівник підприємства:

- несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства;

- діє без довіреності від імені підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками підприємства;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, укладає договори, видає довіреності;

- відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

- здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

6.5 Керівник підпорядкований начальнику ВУКМ і організовує виконання його наказів.

6.6 Трудовий колектив та його самоврядування.

6.6.1 Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

6.6.2 Трудовий колектив підприємства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує згідно з статутом підприємства питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

- розглядає разом з Засновником та погоджує зміни і доповнення до статуту підприємства;

- разом з Засновником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з об’єднання підприємств;

6.7 Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

6.8 Право укладення колективного договору від імені власника надається керівнику підприємства, а від імені трудового колективу уповноваженому ним органу.

7. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВЛАСНИКОМ І ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1 Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Засновника покладаються в основу діяльності підприємства.

7.2 До виключної компетенції Засновника підприємства відносяться:

- визначення основних напрямків діяльності підприємства;

- встановлення розміру, форми та порядку внесення Засновником додаткових внесків.

7.3 Засновник та його виконавчий орган – відділ управління комунальним майном мають право:

- отримати повну інформацію щодо діяльності підприємства;

- знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

- встановлювати підприємству норматив відрахування частини прибутку на користь Засновника;

- надавати підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності підприємства;

- встановлювати рентабельність роботи підприємства;

- контролювати здійснення покладених Засновником на підприємство завдань.

7.4 Засновник підприємства та його виконавчий орган – ВУКМ можуть прийняти рішення про передачу частини своїх прав до компетенції керівника підприємства.

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1 Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток (дохід).

8.2 Розмір чистого прибутку, який залишається підприємству після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, визначається Засновником при прийнятті міського бюджету. Порядок використання цих коштів визначається рішенням Засновника.

8.3 Підприємство може утворювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю: Фонд розвитку виробництва, Фонд споживання, Резервний фонд, інші фонди.

8.3.1 Фонди розвитку створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

8.3.2 Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності підприємства. Керівник підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови визначаються контрактом).

8.3.3 Резервний фонд підприємства утворюється відповідно до чинного законодавства і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

8.4 Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, отримані від благодійних внесків підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

8.5 Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

8.6 Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю керівника підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

9. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1 Припинення діяльності підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

9.2 Реорганізація підприємства відбувається на підставі рішення Засновника.

9.3 Підприємство ліквідується у випадках:

- прийняття відповідного рішення Засновника;

- визнання його банкрутом;

- якщо прийнято рішення про заборону діяльності підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи підприємства, або рішення про створення підприємства;

- на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

9.4 Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника та підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються Засновником.

9.5 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

9.6 При реорганізації і ліквідації підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1 Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Засновника і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.