Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту

Положення про управління освіти Коломийської міської ради

УКРАЇНА

Коломийська міська рада Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

Сімнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 26.01.2017 р.                             м. Коломия                               № 1196-17/2017

Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської ради у новій редакції

У зв’язку зі змінами порядку фінансування установ управління освіти міської ради, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.12.2016 р. №339 «Про деякі питання фінансування установ управління освіти міської ради», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1.                Затвердити Положення про управління освіти Коломийської міської ради у новій редакції (додається).

2.                Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 06.12.2016 р. №1084-15/2016 «Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської ради у новій редакції».

3.                Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Бойцана В.В.

         4.    Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я (Г. Романюк).

Міський голова                                                                                             І. Слюзар


           ЗАТВЕРДЖЕНО

           рішення міської ради

     від 26.01.2017 р. №1196-17/2017

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти Коломийської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління освіти Коломийської міської ради (далі – управління освіти) є виконавчим органом Коломийської міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний та підконтрольний раді, що його утворила і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний та підзвітний Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

        1.2. Управління освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Управління освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Структура і штатний розпис управління освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються міським головою за поданням начальника управління освіти та погодженням заступника міського голови відповідно до функціональних обов’язків.

1.4. Управління освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.5. Юридична адреса управління освіти Коломийської міської ради: вул. Й. Кобринського, 10, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200.

1.6. Майно управління освіти належить йому на праві оперативного управління, складається з основних та оборотних коштів, які виділені міською радою з бюджету м. Коломиї і знаходяться на самостійному балансі управління освіти.

1.7. Управління освіти є неприбутковою організацією і не має на меті розподілу отриманих доходів (прибутків) для засновника, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

2. Основні завдання управління освіти

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міста з урахуванням особливостей його соціально-культурного середовища.

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами, що знаходяться на території міста, та іншими навчальними закладами міста у порядку визначеному діючим законодавством;

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться на території міста і є комунальною власністю, організація їх фінансування; забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

2.6. Проведення атестації підпорядкованих закладів  та оприлюднення результатів атестації;

2.7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

2.8. Комплектування закладів працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста;

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти;

2.11. Здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо активації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції управління освіти.

3. Основні функції управління освіти

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста:

3.1.1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами, що знаходяться на території міста і є комунальною власністю, та іншими навчальними закладами міста в межах визначених чинним законодавством.

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних та освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально – технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.4. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

3.1.5. Проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

3.1.6. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

3.1.7. Забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, шляхом запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивної та індивідуальної форм навчання. За потреби забезпечує навчальні заклади асистентами вчителів, вчителями-дефектологами, логопедами та соціальними педагогами у відповідності до сучасних норм чинного законодавства.

3.1.8. Вивчає потребу та створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.1.9. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності і законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.2.5. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних стандартів освіти у межах своїх повноважень.

3.2.6. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.2.7. Погоджує редакцію статутів навчальних закладів комунальної та інших форм власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста:

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

3.3.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.3. Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнівської молоді.

3.3.4. Формує замовлення на отримання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади.

3.4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста:

3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

3.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності та аналізує їх використання.

3.4.3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок бюджетних коштів, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста:

3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.5.2. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного  та капітального ремонту приміщень.

3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Надає допомогу органам опіки і піклування в межах своєї компетенції у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.6.2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.

3.6.3. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.6.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.6.5. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

3.6.6.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

3.6.7. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.6.8. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, здійснення оздоровчих заходів.

3.6.9.Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах та у разі необхідності укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

3.6.10.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.6.11.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.6.12. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6.13.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.7. Інша діяльність управління освіти:

3.7.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.7.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік).

3.7.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

3.7.4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі.

3.7.5. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Права управління освіти

4.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів;

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

4.3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, установ освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Регулювати питання надання платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

4.7. Надавати в оренду відповідно до чинного законодавства фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, що знаходяться на балансі управління.

4.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.9. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Коломийської міської ради, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

4.10. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Коломийської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.11.Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

4.12. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

4.15. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень.

4.16. Виконувати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству  України.

5. Керівництво та апарат управління

        

5.1. Управління освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з директором Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника управління, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та володіти державною мовою.

5.2. Начальник управління освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників управління.

5.2.2. Затверджує положення про підрозділи і служби управління освіти, функціональні обов'язки його працівників;

5.2.3. Планує роботу управління і аналізує стан її виконання;

5.2.4. Видає у межах компетенції управління  накази, організовує і контролює їх виконання;

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління (крім посадових осіб), керівників комунальних навчальних закладів та педагогічних працівників з дотриманням порядку, встановленим чинним законодавством;

5.2.6. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника приватного навчального закладу;

5.2.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління освіти, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти;

5.2.8. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати працівників управління;

5.2.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти;

5.2.10. Затверджує штатні розписи, кошториси навчальних закладів і установ освіти згідно чинного законодавства;

5.2.11. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

5.2.12. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

5.2.13. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти та виховання.

5.3. Накази начальника управління, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, директором Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.4. Начальник управління може мати заступників, які  призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління і за погодженням з директором Департаменту освіти, науки та молодіжної політикиІвано-Франківської обласної державної адміністрації;

5.5. Нормативи розрахунку чисельності апарату управління освіти встановлюються згідно з чинним законодавством.

5.6. При управлінні освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління.

5.7. При управлінні може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

5.8. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні утворюється інформаційно-методичний центр як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління.

5.9. Для організації фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку в установах освіти міста при управлінні освіти створюється централізована бухгалтерія як структурний підрозділ управління, та діє відповідно до положення, затвердженого начальником управління.

5.10. Для організації господарського обслуговування навчальних закладів міста при управлінні освіти створюється група централізованого господарського обслуговування закладів освіти як структурний підрозділ управління, яка діє відповідно до положення затвердженого начальником управління.

5.11. Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міського виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, Департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території міста, області, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.12. Доходи (прибутки ) управління освіти як неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації функцій, завдань та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

6. Прикінцеві положення

6.1. Ліквідація, реорганізація управління освіти проводиться за рішенням Коломийської міської ради в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2. У разі ліквідації управління освіти як неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до бюджету, якщо інше непередбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.