Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту

Положення про відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради

УКРАЇНА

Коломийська міська рада Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

Чотирнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.11.2016 р.                             м. Коломия                                 №976-14/2016                

Про      затвердження     Положення

про відділ управління комунальним

майном Коломийської міської ради

у новій редакції

Керуючись ст. 26, п. 4 ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання листа від 02.09.2016 №3101/10/09-07-12/1-719 Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області, та Закону України від 17.07.2015 № 652-VIII „ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, з метою включення до реєстру неприбуткових установ та організацій, міська рада

вирішила:

1.Затвердити Положення про відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради у новій редакції (додається).

         2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 21.05.2015 № 2149-52/2015 „Про затвердження Положення про відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради (нова редакція)”.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Б.Федорука.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (В. Козоріз).                                     

Міський голова       І. Слюзар

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.11.2016 р. № 976-14/2016

ПОЛОЖЕННЯ

ПРОВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Загальні положення

1.1. Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради (надалі Відділ) є виконавчим органом Коломийської міської ради.

1.2. Відділ створений відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є підконтрольний та підзвітний Коломийській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Коломийської міської ради, Коломийському міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади.

1.3. Відділ має статус юридичної особи, може бути позивачем та відповідачем у суді. Має самостійний баланс.

          1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про запобігання корупції”, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника Відділу, цим   Положенням та іншими нормативними актами.

         1.5. Повна назва відділу: ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Скорочена назва відділу: ВУКМ.

         1.6. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування і відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення   організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

         1.7. Відділ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між працівниками.

2. Основні завдання і функції Відділу

2.1. Управління об’єктами комунальної власності та здійснення контролю за утриманням об’єктів благоустрою та комунального майна.

2.2. Участь у розробці системи   заходів для забезпечення роботи комунальних підприємств міста, в тому числі в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф та подолання їх наслідків.

        2.3. Виконання покладених обов’язків з утримання об’єктів благоустрою

міста (будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти) в межах

коштів виділених з бюджетів різних рівнів.

2.4. Підготовка пропозицій щодо проведення реформування комунального господарства.

2.5 Ведення обліку та реєстрації комунального майна, підготовка матеріалів щодо проведення приватизації комунального майна.

2.6. Здійснення контролю за збереженням та рухом комунального майна переданого у господарське відання та оперативне управління підприємствам, організаціям, установам міста.

2.7. Підготовка пропозицій по використанню нерухомого майна, що належить до комунальної власності.

2.8. Ведення квартирного обліку та здійснення розподілу житла, проведення обстеження квартир громадян з приводу покращення житлових умов, щорічної перереєстрації облікових даних осіб, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.

2.10. Участь у реалізації державних і регіональних програм, спрямованих на впровадження енергозберігаючих технологій в комунальному господарстві.

2.11. Організація роботи комісій з обстеження стану об’єктів благоустрою та інших об’єктів комунального господарства з метою встановлення їхньої відповідності санітарним і технічним нормам.

2.12. Підготовка пропозицій щодо проведення капітального та поточного ремонтів об’єктів благоустрою, житлового фонду та іншого комунального майна.

2.13. Технічний нагляд за виконанням реконструкції, поточного та капітального ремонту об’єктів, що відносяться до комунальної власності.

2.14. Контроль за станом виконання рішень міської ради та виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції Відділу і є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами, організаціями та установами міста.

2.15. Підготовка пропозицій щодо матеріально-технічного забезпечення комунальних підприємств, погодження передачі з балансу на баланс основних засобів підвідомчими підприємствами.

2.16. Розроблення та подання на затвердження міського голови планів на будівництво, реконструкцію та капітальний і поточний ремонти об’єктів комунальної власності.

2.17. Виступає замовником при розробці проектно-кошторисної доку-ментації, проведенні будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об’єктів комунальної власності.

2.18. Організація підготовки підприємств комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

2.19. Підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу, підготовки письмових висновків до них.

2.20. Розроблення, спільно з виконавчими органами Коломийської міської ради та комунальними підприємствами, програм та планів з питань, що належать до компетенції відділу.

2.21. Здійснення контролю за роботою підвідомчих комунальних підприємств, внесення пропозицій щодо реорганізації, або ліквідації та створення нових комунальних підприємств, погодження статутів.

2.21.1. Відділ, в межах своєї компетенції, безпосередньо здійснює контроль та координацію роботи наступних підприємств:

- комунальне підприємство „Коломияводоканал”,

- комунальне підприємство „Житлоінфоцентр”,

- комунальне підприємство “Полігон - Екологія”,

- комунальне підприємство „Коломиятеплоенергія”,

- комунальне підприємство „Коломийська міська ритуальна служба”,

- комунальне підприємство “Коломия Паркосервіс”,

- комунальне підприємство “Коломиятеплосервіс”,

- комунальне підприємство “Коломийський центральнийпродовольчийринок”.

2.22. Здійснює судово-претензійну роботу в межах повноважень відділу.

2.23. Відділ у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими

структурними підрозділами міської ради, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

2.24. Одержує в установленому порядку від інших виконавчих органів Коломийської міської ради, підприємств, установ і організацій не залежно від їх форми власності, об’єднань громадян інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики, реєстраційної служби Коломийського міськрайонного управління юстиції – безоплатно інформацію (за погодженням з керівництвом), необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3. Права

Відділ має право:

3.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Коломийської міської ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2. Залучати, у тому числі на договірних засадах, фахівців для опрацювання стратегії, цільових та комплексних програм розвитку та реформування житлово-комунального господарства, інших проблемних питань віднесених до компетенції відділу.

3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Організовувати в межах своєї компетенції перевірки підприємств житлово-комунального господарства та транспортного господарства з питань дотримання чинного законодавства, виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших нормативних документів.

         3.5. Виступати розпорядником коштів, які спрямовуються з бюджетів всіх рівнів на будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт і утримання об’єктів житлово-комунального господарства.

         3.6. З метою виконання завдань, обробляти персональні дані фізичних осіб.

3.7. Створювати підвідділи та інші підрозділи, в тому числі на госпрозрахунковій основі, відповідно до затвердженого штатного розпису.

3.8. Укладати договори, що стосуються роботи відділу та відносяться до

його компетенції.

4. Керівництво Відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України і звільняється з посади Коломийським міським головою.

У випадку відсутності начальника Відділу його функції виконує заступник.

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Безпосередньо підпорядковується заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який веде питання житлово-комунального господарства.

4.2.2. Діє без довіреності та представляє Відділ у відносинах з органами влади, іншими виконавчими органами ради, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

4.2.3. В межах своєї компетенції видає обов’язкові для виконання працівниками Відділу накази та контролює їх виконання.

4.2.4. Укладає в межах своєї компетенції договори, контракти, угоди для

забезпечення діяльності Відділу, видає довіреності.

4.2.5 Здійснює керівництво роботою Відділу та розподіляє обов’язки між працівниками.

4.2.6 Готує пропозиції щодо структури і штатного розпису Відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці.

4.2.7. Затверджує посадові інструкції і положення про преміювання працівників. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників та притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.      

4.2.8. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на виконання покладених завдань та утримання Відділу.

4.2.9. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Відділу.

4.3. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за:

4.3.1. Виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення.

4.3.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних

нормативних актів.

4.3.3.    Виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого

комітету, розпоряджень і доручень Коломийського міського голови.

4.3.4. Своєчасну та достовірну подачу інформації та звітів, що належать

до компетенції Відділу, стан діловодства.

4.3.5. Правильне оформлення проектів рішень Коломийської міської ради, виконавчого комітету і розпоряджень міського голови.

4.3.6. Цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

5. Заключні положення

5.1. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів. Доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації завдань та напрямів діяльності. Штатний розпис відділу затверджується міським головою.

5.2. Трудові відносини працівників Відділу регулюються Кодексом законів про працю України, законами України   “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні” таіншими нормативними актами.

5.3. Відділ здійснює бухгалтерський облік підсумків своєї роботи, веде статистичну звітність, сплачує податки та інші обов’язкові платежі до бюджету.

5.4. Відділ відкриває бюджетний та розрахунковий рахунки в органах Державного казначейства та в банківських установах в порядку передбаченому чинним законодавством, має самостійний баланс, може набувати майнові і немайнові права та вступати в зобов’язання.

5.5. Відділ є юридичною особою з дня його реєстрації, має гербову печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп, бланки з реквізитами, та інші атрибути необхідні юридичній особі.

5.6. Місцезнаходження та юридична адреса Відділу: пл. Відродження, 1 м. Коломия, Івано-Франківська область, 78203.

5.7. Припинення функціонування Відділу проводиться шляхом його реорганізації, або ліквідації за рішенням Коломийської міської ради в порядку, встановленому законодавством. У разі реорганізації, або ліквідації активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.