search

Повідомлення про оприлюднення заяви щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування - «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади»

17.09.2021 о 12:15

1) повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування - «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади».

2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Коломийська міська рада.

3) передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

- дата початку та строки здійснення процедури: 17.09.2021 р.- 01.10.2021 р.

 - способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість має право подати замовнику у письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування  та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

- дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

Громадські слухання не проводяться.

- орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради, поштова адреса: вул. Театральна, 13, м. Коломия, електронна адреса: uprarchitektyru@gmail.com. 15 днів з дати оприлюднення повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування - «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади»

1) Замовник – Коломийська міська рада Коломийсього району Івано-Франківської області (78203, Україна, м. Коломия, просп. Михайла Грушевського, 1).

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план населеного пункту – основний вид містобудівної документації на місцевому рівні, головною метою якого є обґрунтування довгострокової стратегії планування й забудови території населеного пункту для забезпечення його сталого розвитку – соціально, економічно і екологічно збалансованого.

Необхідність розробки нового генерального плану викликана об’єктивними змінами у соціально-політичному стані країни, які вплинули на масштаб і напрямок розвитку населеного пункту визначений попереднім генеральним планом вичерпаний. Крім того, відбулися зміни нормативно-законодавчої бази та підходів до планування розвитку населених пунктів, що безпосередньо пов’язано з розвитком нових соціальноекономічних відносин в населеному пункті.

У Генеральному плані визначені: напрямки і межі територіального розвитку села, функціональне призначення території, принципові пропозиції щодо розміщення об’єктів загальносільського значення, розвитку транспорту, вуличної мережі, інженерної підготовки та захисту території, інженерного обладнання території, заходи по охороні навколишнього середовища, інженерно-технічні заходи цивільного захисту, розроблена модель перспективного розвитку села. Реалізація цього генерального плану сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату та підвищення конкурентоспроможності села.

Вихідні дані підготовлені відповідними службами і надані замовником. В проекті враховані державні інтереси, визначені Івано-Франківською обласною державною адміністрацією (лист від 28.04.2021 р. №253-09/21). Основні показники генерального плану розраховані на етап 15-20 років. Проектні рішення базуються на плані сучасного використання території. Містобудівна документація розроблена на паперових і електронних носіях. Графічні матеріали виконані на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат.

Під час розроблення генерального плану враховуються наступні законодавчі та нормативні документи:

– Земельний кодекс України;

– Закон України «Про основи містобудування»;

– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»;

– Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– Закон України «Про охорону земель»;

– Закон України «Про енергозбереження»;

– Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

– Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173/96;

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»;

– ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»;

– ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд відпідтоплення та затоплення»;

– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

– ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Затверджений у чинному порядку генеральний план населеного пункту стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади Івано-Франківської області передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Окремі види діяльності відносяться до таких, що до яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Документ державного планування «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади» визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Проект обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розробку генерального плану, державними інтересами.

Таким чином, документ державного планування «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади» визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

- збереження навколишнього природного середовища;

- раціональне використання території, що підлягає значному техногенному впливу;

- викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  під  час  будівництва,

розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного та виробничої техніки;

- порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників: вітру, дощових потоків, тощо;

б) для територій з природоохоронним статусом: в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури населеного пункту, що плануються при реалізації проекту ДДП на території:

Також, розміщення об’єктів планової діяльності не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров'я населення – проект «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади» не містить даних щодо місця розташування об’єктів інфраструктури, діяльність яких може мати наслідки транскордонного впливу для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень документу державного планування може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як: атмосферне повітря, стан ґрунтів, водний басейн, акустичний режим, біорізноманіття.

Документ державного планування «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади» розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням зв’язків різних функціональних зон.

Вплив запроектованих видів планової діяльності на навколишнє природнє середовище не може призвести до зміни кліматичних умов. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсуви, селі, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачається.

Зміни, які чинять шкідливий вплив на ґрунтовий шар та водне середовище, не відбудуться внаслідок відповідних проектних рішень та заходів.

Території проектних комунально-складських та інженерних об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього природного середовища фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно-захисними смугами відповідно до санітарної класифікації.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Документом державного планування «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади» передбачається розглянути «нульовий сценарій»,

порівняльний аналіз з існуючим генеральним планом.

Альтернатива 1:«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

У разі незатвердження документу державного планування, а саме - містобудівної документації «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади» та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

Альтернатива 2: Передбачення у проекті «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади» подальшого перспективного розвитку населеного пункту. Враховуючи порівняльний аналіз з існуючим генеральним планом та оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

- вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проектування;

- оцінка ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;

- запровадження постійних у часі спостережень за станом компонентів навколишнього природного середовища – ведення екологічного моніторингу за допомогою визначення екологічних індикаторів моніторингу стану навколишнього середовища;

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;

- аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації (SWOT-аналіз), а саме:

- вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, рельєфів, гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливості зміни в природних та антропогенних екосистемах, тощо.

- консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;

- отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;

- проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні

завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання негативному антропогенного впливу.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

1) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

2) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

3) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

4) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

5) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

6) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності, пов’язаної з поводженням

з генетично модифікованими організмами.

7) розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів.

8) впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до п. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів 

України № 296 від 10.08.2018 р. Також, розробка заходів та екологічних індикаторів моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі здоров’я населення.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» й відповідно містити:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису до Коломийської міської ради Коломийсього району Івано-Франківської області (78203, Україна, м. Коломия, просп. Михайла Грушевського, 1).

Відповідальна особа – Колісник Андрій Ярославович.

Строк подання зауважень і пропозицій - становить 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування «Коригування генерального плану населеного пункту у поєднанні із схемою зонування території с. Саджавка Коломийської територіальної громади» (відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» ст. 10, п. 5, 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7