search

Заяви про наміри та про екологічні наслідки нового будівництва транспортабельної газової модульної котельні в Коломийському ліцеї №8

06.06.2022 о 16:39

Заява про наміри

1. Інвестор (замовник) : Коломийська міська рада              

Поштова адреса : м. Коломия  проспект Михайла Грушевського, 1

2. Місце розташування майданчика будівництва : м. Коломия, вул. Є. Коновальця, 10

3. Технічні і технологічні дані :

Передбачено нове будівництво транспортабельної газової модульної котельні TRANSEXPRESS-450» «ТЕ-450» виробництва ТОВ “Express Energy Group Ukraine-Canada”,Україна в Коломийському ліцеї №8  на вул. Євгена Коновальця,10 у м. Коломия Івано-Франківської області.

Розрахунковий відпуск теплової енергії запроектованою котельнею на опалення 0,45 МВт (0,387 Гкал/год),  814,65 Гкал/рік (947,44 МВт/рік)

Котельня виготовлена відповідно до технічних умов ТУ У 25.2-34422658-001:2012,
зареєстрованим ДП «Полтавський регіональний науково-дослідницький центр стандартизації, метрології і сертифікації» 28.09.2012р. за № 04725987/003357.

4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності :

  -економічне використання енергетичних ресурсів: природного газу та електроенергії, що відповідає сучасним вимогам енергозбереження.

5. Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації :     

       земельних - відсутні ;

сировинних – газ природний 106980 нм3/рік

       енергетичних - від існуючої мережі ;

       водних- на періодичне підживлення системи теплопостачання 39,4м3/рік

 6. Транспортне забезпечення - забезпечує  замовник.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності: фонове забруднення, ГДК забруднюючих речовин  в повітрі населених пунктів.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка території : не проводилась.

9. Можливі впливи проектованої діяльності при будівництві і експлуатації на навколишнє середовище і види впливів на : 

        геологічне середовище - відсутнє ;

        повітряне середовище - викиди оксидів азоту та вуглецю ;

        мікроклімат - немає;

        водне середовище - немає;

        рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - немає;

        навколишнє соціальне середовище - у випадку аварії;

        навколишнє техногенне середовище - немає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи безпечного поховання : відходи відсутні.

11. Обсяг виконання ОВНС : відповідно вимог ДБН.А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: відповідно до діючого законодавства України Замовник забезпечує розповсюдження через засоби масової інформації Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки. Строки подання громадськістю зауважень – 30 календарних днів з дня публікації

 

Заява про екологічні наслідки

1.Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Нове будівництво транспортабельної модульної котельні в Коломийському ліцеї №8  на вул. Євгена Коновальця, 10 у м. Коломия Івано-Франківської області. Для економічного використання енергетичних ресурсів: природного газу та електроенергії.

2. Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього середовища.

Можливі викиди шкідливих речовин :  оксидів азоту в перерахунку на діоксид – 0,032 г/с, 0,243 т/рік ; оксидів вуглецю – 0,004 г/с, 0,0286 т/рік ; метану 0,0036 т/рік* ; оксиду діазоту 0,00036 т/рік* ; вуглекислого газу 202  т/рік* (* - оціночні).

3. Кількісні і якісні показники оцінки рівня екологічного ризику, а також заходи, що гарантують здійснення планованої діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

Співвідношення показника забруднення (ПЗ) та показника гранично допустимого забруднення (ГДЗ) становить 0,26, тобто ступінь небезпечності запроектованої модульної котельні при максимальних значеннях приземних концентрацій (Сі) є першого типу – безпечний. 

Неканцерогенний ризик для здоров’я населення за впливу діоксиду азоту та оксиду вуглецю в атмосферному повітрі – в допустимих межах. Загальний показник становить 0,71, що менше 1 – граничного значення прийнятного ризику.

Ризик розвитку індивідуального канцерогенного ефекту і соціальний ризик впливу на людей не розраховується, в зв’язку з відсутністю канцерогенних речовин у викидах.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища передбачені :

- система спостереження і контролю.

- дотримання технологічного регламенту процесу спалювання палива ;

4. Перелік залишкових впливів.

Розрахункові максимальні приземні концентрації шкідливих речовин не перевищують ГДК для населених пунктів по всій території розсіювання і складають : по діоксиду азоту 0,22 долі ГДК, по оксиду вуглецю 0,16 долей ГДК.

На прилеглій житловій забудові рівень звуку становить 30,6 дБА, що не перевищує нормативного значення для житлової забудови 45 дБА (додаток №16 до ДСП 173-96).

5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність.

Відповідно до діючого законодавства України Замовник забезпечує розповсюження через засоби масової інформації Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки.

6. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкту проектованої діяльності.

Замовник гарантує виконання заходів по охороні навколишнього середовища передбачених наступною проектною документацією :

1) Робочий проект «Нове будівництво транспортабельної модульної котельні в Коломийському ліцеї №8  на вул.Євгена Коновальця,10 у м.Коломия Івано-Франківської області»

2)  оцінка впливу на навколишнє середовище.